Yhdistyksen säännöt
Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

Oulun kirjailijaseura ry

Författarsällskapet i Uleåborg rf

 

Säännöt

 

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Oulun kirjailijaseura ry, Författarsällskapet i Uleåborg rf. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys käyttää myös nimeä Oulu Authors Association. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki.2 § Tarkoitus ja toiminta


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan ammattikirjailijoiden työskentelymahdollisuuksia, rakentaa seudulla toimivien kirjailijoiden ammatillista yhteisöä sekä ajaa seudun ammattikirjailijoiden etuja.


Yhdistys tahtoo toiminnallaan:


1) vahvistaa jäsenkirjailijoidensa ammattitaitoa,

2) edistää yhteistyötä jäsenkirjailijoiden kesken,

3) vahvistaa jäsenkirjailijoiden suhteita yhteistyökumppaneihin ja kirjallisen kentän toimijoihin,

4) lisätä jäsenkirjailijoiden arvostusta ja tunnettavuutta,

5) osallistua kirjallisiin tapahtumiin ja profiloitua niiden aktiiviseksi yhteistyökumppaniksi,

6) opastaa, neuvoa ja tukea jäsenkirjailijoita apurahoihin, kustannussopimuksiin ja muihin kirjailijan työhön liittyvissä asioissa.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:


1) järjestää kokouksia, tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, vapaa-ajantoimintaa ja muita tapahtumia, jotka palvelevat yhdistyksen tarkoitusta,

2) järjestää yleisötilaisuuksia,

3) pitää yhteyttä ja kuulua jäsenenä alueellisiin, valtakunnallisiin sekä kansainvälisiin kulttuurijärjestöihin ja -liittoihin,

4) toimia jäsentensä yhdyssiteenä alueellisiin, valtakunnallisiin sekä kansainvälisiin kirjallisen kentän toimijoihin ja välittää näistä tietoa jäsenilleen.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 

1) omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta,

2) kantaa jäsenmaksuja,

3) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

4) järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja vastaavaa toimintaa tarvittavat luvat saatuaan,

5) perustaa tukisäätiöitä,

6) ottaa vastaan avustuksia ja julkista tukea,

7) perustaa rahastoja, joista jaetaan stipendejä, apurahoja tai palkintoja.3 § Yhdistyksen jäsenet


Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat hakea Oulussa tai muualla Pohjois-Pohjanmaalla asuvat tai oululaistaustaiset kirjailijat. Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus, joka noudattaa valinnoissaan yhdistyksen vahvistamaa linjaa. Hallituksen jäsenyyspäätöksistä ei voi valittaa.


Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan ilmoittamispäivästä. Eroavan jäsenen on suoritettava jäsenmaksunsa kulumassa olevan vuoden loppuun sekä maksut, jotka ovat erääntyneet tai joihin on sitouduttu määrätyksi ajaksi.


Hallituksen ehdotuksesta yhdistyksen kokous voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai joka toiminnallaan muutoin merkittävästi vahingoittaa yhdistystä. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava selvityksen antamista varten määräaika, joka ei saa olla viikkoa lyhyempi.


Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksua kuuden kuukauden kuluessa sen erääntymisestä.


Yhdistys voi ottaa kannatusjäseniä hallituksen päätöksellä. Kannatusjäseniksi voidaan valita yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä.


Yhdistys voi ottaa kunniajäsenekseen henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous.4 § Yhdistyksen jäsenmaksu


Jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen ja kannatusjäsen maksavat yhdistykselle vuosittain jäsenmaksun huhtikuun 30. päivään mennessä.


Maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous erikseen varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.5 § Yhdistyksen toimielimet


Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.6 § Kokousten koollekutsuminen ja aloiteoikeus


Yhdistys kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, kevätkokoukseen huhti-toukokuussa ja syyskokoukseen loka-marraskuussa.


Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun kirjallinen vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.


Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta kirjallisella kutsulla tai sähköpostilla, joihin sisältyy luettelo esille tulevista asioista.


Jos jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi ja päätettäväksi, hänen on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa asia halutaan saada käsiteltäväksi. Hallitus esittää asian lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokoukselle.7 § Äänioikeus, puheoikeus ja läsnäolo-oikeus


Yhdistyksen kokouksissa äänioikeus on varsinaisilla jäsenillä.


Äänioikeuden voi luovuttaa valtakirjalla toiselle varsinaiselle jäsenelle, mutta yksi jäsen ei voi käyttää enempää kuin yhtä valtakirjalla saatua ääntä.


Yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus on varsinaisella jäsenellä, kannatusjäsenellä ja kunniajäsenellä. Yhdistyksen kokous voi myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden myös hallituksen kutsumille asiantuntijoille ja sidosryhmien jäsenille.8 § Yhdistyksen kokoukset


Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1) kokouksen avaus

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

4) hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5) käsitellään yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus

6) käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös

7) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen tilikauden hallitukselle sekä muille tili- ja vastuuvelvollisille

8) käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot

9) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1) kokouksen avaus

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

4) hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi

5) päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

6) päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksut

7) päätetään seuraavan vuoden talousarvio

8) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa

9) valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä yhdestä kahteen (1-2) varajäsentä.

10) käsitellään aloitteet ja hallituksen niistä antamat lausunnot

11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.


Henkilövaali toimitetaan umpilipuin. Muista asioista suoritetaan lippuäänestys, mikäli yksi (1) jäsen sitä vaatii.9 § Hallitus


Hallitukseen kuuluun yhdistyksen syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta kahdeksi vuodeksi valittua hallituksen jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa sekä yhdestä kahteen (1-2) vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.


Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.


Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on läsnä.


Hallituksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.


Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.10 § Hallituksen tehtävät


Hallituksen tehtävänä on:


1) johtaa yhdistyksen toimintaa lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti,

2) valvoa jäsenistönsä etuja,

3) panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset, kutsua yhdistyksen kokoukset koolle ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,

4) edustaa jäsenistöä ja ylläpitää suhteita sidosryhmiin,

5) vastata jäsenmaksujen keräämisestä sekä hyväksyä yhdistyksen jäsenet,

6) huolehtia varojen hankinnasta, vastata yhdistyksen raha-asioiden ja omaisuuden hoidosta ja kirjanpidosta,

7) laatia vuosittain yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio,

8) tiedottaa toiminnasta jäsenistölle ja ulkopuolisille,

9) pitää jäsenrekisteriä,

10) valita tarvittavat toimihenkilöt ja edustajat niihin toimielimiin, joihin hallituksella on oikeus valita edustajat,

11) asettaa alaisuuteensa toimikuntia ja palkata henkilöstöä tarpeen mukaan.11 § Nimenkirjoittajat


Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja sihteerillä, kaikilla yksin. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden tarpeellisiksi katsomilleen toimihenkilöille.12 § Tilikausi


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on kaksi toiminnantarkastajaa.


Yhdistyksen tilinpäätös ja asioiden hoitoa koskevat asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajille vähintään kuusi (6) viikkoa ennen tilivuotta seuraavaa kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on jätettävä lausuntonsa tarkastuksen tuloksista viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle esitettäväksi.13 § Sääntöjen muuttaminen


Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kevät- tai syyskokouksessa, jos kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosta.14 § Yhdistyksen purkautuminen tai lakkauttaminen


Yhdistyksen purkautumisesta tai lakkauttamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, jolloin purkautumista tai lakkauttamista tulee kannattaa kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.


Yhdistyksen purkautuessa tai sen lakkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 

 

 

Pohjoista kirjallisuutta ovat tukeneet: